STORE RENSEANLEGG

Store renseanlegg er optimalisert for å betjene hyttefelt, industriområder, byggefelt, campingplasser og andre større prosjekter som har behov for rensing av avløpsvann. Store renseanlegg er renseanlegg for bruk av 50-5000 PE, og det er vanlig å regne 5 PE per boenhet, også for større renseanlegg. 

Vår SBR-teknologi gjør at rensing av avløpsvann fungerer uavhengig av tankens materiale eller utforming.

Vi kjøper kun tanker fra de beste leverandørene, og kan derfor tilby standardiserte løsninger for store renseanlegg i både glassfiber og betong. Om anlegget er stort nok kan det lønne seg å stedsstøpe betongkummer, som i grafikken til høyre.

Renseanleggene kan bygges med flere linjer, slik at man kan oppjustere og nedjustere driften etter behov.

HVORDAN VIRKER SBR-RENSING AV AVLØPSVANN?

Våre minirenseanlegg består av to kammer, hvor det første kammeret fungerer som slamlager og buffer, mens det andre kammeret er rensekammer, og inneholder aktivt slam og fosforfellingsmiddel. Renseprosessen er syklusbasert, og svært kostnadseffektiv.

Vi har levert denne teknologien siden 2001, og har gjennom tusenvis av leveranser stadig forbedret løsningene våre, til vi nå sitter igjen med det vi mener er markedets beste minirenseanlegg. De store fordelene med vår SBR-teknologi er at den er svært robust, fleksibel, og enkel å montere tilleggsmoduler på.

FØRSTE KAMMER

Slamlager og buffer

 • Lagrer primær- og sekundærslam
 • Holder tilbake sedementerbare og flytende partikler
 • Stor bufferkapasitet sikrer jevn kvalitet på det rensede vannet

ANDRE KAMMER

Rensekammer

 • Biologisk rensing med aktivt slam
 • Tilsetting av fosforfellingsmiddel
 • Nitrifikasjon og denitrifikasjon

FYLLING

Ubehandlet avløpsvann blir midlertidig lagret i anleggets første kammer, før trykkluft fra styreskapet løfter væsken over i rentekammeret. Dette sikrer at kun væske blir transportert videre i renseprosessen, og man unngår slamflukt. Anlegget regulerer vannstanden automatisk uten behov for sårbare nivåfølere i avløpsvannet.

LUFTING

I rensekammeret luftes og blandes avløpsvannet med membranluftere montert i tankens bunn. Denne prosessen drives av styreskapets kompressor, og muliggjør den biologiske rensingen av avløpsvannet. God miksing sikrer at hele volumet væske renses i denne syklusen, og fosforfellingsmiddel blandes inn.

SEDIMENTERING

Sedimentering er anleggets hvilefase uten drift. Her vil det aktive slammet gjennom gravitasjon i rensekammeret legge seg på bunnen, og ferdig renset vann vil naturlig stige til overflaten.

UTPUMPING OG RETUR AV SLAMOVERSKUDD

Det ferdig rensede vannet blir pumpet/blåst ut av anlegget, og en spesialdesignet vannlås eliminerer faren for at slam blir med det rensede vannet ut til resipienten.

Overskudd av aktivt slam i rensekammeret sirkuleres tilbake til anleggets første kammer.

KLARO WEBMONITOR

KLARO WebMonitor® overvåker den daglige driften av anlegget, og lagrer automatisk alle data fra styresentralen en gang i måneden. Dette betyr at fysiske besøk til det aktuelle anlegget reduseres til et minimum. KLARO WebMonitor® kontakter daglig anlegget via modem, for å sjekke driftsstatus, og eventuelle feilmeldinger.

Hvis det skulle oppstå en feil, blir det sendt ut en SMS eller epost til den forhåndslagrede adressen som er oppgitt i brukerprofilen. Operatøren kan da umiddelbart reagere, og foreta en manuell kontroll av prosessen via sin laptop.

De fleste driftsfeil kan rettes opp med noen tastetrykk.

Reisetid og kostnader forbundet med dette reduseres til et minimum. Alle driftsavbrudd blir automatisk registrert og lagret i en hendelseslogg, og denne loggen kan lastes ned til PC.

 

KLARO WebMonitor® gir mange muligheter for overvåkning av ditt renseanlegg

For at kommunikasjon mellom renseanlegget og KLARO WebMonitor® via mobilnettet skal fungere, kreves det et SIM-kort som er integrert i modemet. Operatøren må ha tilgang til internett for å opprette kontakt med renseanlegget som skal fjernstyres.

I «Standard» pakken overvåkes anlegget ved hjelp av et modem. Hvis en feil oppstår, vil en beskjed sendes til den adressen som er lagret i KLARO WebMonitor® enten via SMS eller epost.

 

Valg av pakker:

 • I “Comfort” pakken er også en batteri back-up inkludert. Ved strømbrudd vil det da være strøm til å varsle om også dette.
 • “Comfort plus” pakken er utstyrt med en ekstra alarm. Det betyr at det finnes muligheter for å overvåke tilleggsutstyr, som f.eks. nivået i en kjemikaliekanne.
 • “LAN” pakken tilbyr det enkleste valget for fjernovervåking. Det nødvendige LAN-adapteret er selvkonfigurerende. Ved eventuelle feil sendes det ut SMS eller epost til adressene som er forhåndslagret i KLARO WebMonitor®.

BESKRIVELSE

Alle renseanlegg fra Klaro baserer seg på SBR-teknologi. Dette innebærer at anlegget opererer satsvis slik at samme mengde vann behandles i reaktortanken for hver syklus renseanlegget kjører. 

 • Innkommende avløpsvann fra brukerne renner inn i et mottakskammer der sedimenterbare partikler vil avsettes som primærslam. 
 • Forbehandlet avløpsvann pumpes så ved hjelp av luftdrevne heverter videre over i bioreaktoren for biologisk og kjemisk rensing.
 • I hver luftesekvens tilsettes et fellingskjemikalium for fosforfelling. 
 • Etter en sedimenteringsfase pumpes renset avløpsvann ved hjelp av luftdrevne heverter til anleggets utløpsrør, via en innebygget prøvekum. 
 • Overskuddsslam fra bioreaktoren vil bli pumpet tilbake til anleggets mottakskammer som også fungerer som slamlager.

Til store prosjekter blir løsningene alltid skreddersydd etter prosjektets individuelle behov. Ta kontakt med oss for mer informasjon og for tilbud.

* PE = personekvivalenter = gjennomsnittlig utslipp fra et menneske

TEKNISK INFORMASJON BETONG

I tanken monteres heverter, membranluftere, prøvekum og nødoverløp.

 

Vi skiller mellom tre typer heverter, som alle leveres i PE- eller HT-plast.
Hevertene bygges og dimensjoneres etter prosjektets individuelle behov.

 

Membranlufterne leveres festet i braketter av syrefast stål, med gummimembraner av markedets beste kvalitet. Membranen sikrer små bobler i hele sin levetid, for at man skal kunne overføre en maksimal mengde oksygen til SBR-reaktoren.

 

Nødoverløp sikrer at slam fra anleggets slam- og buffertlager ikke kommer seg over i SBR-reaktoren ved et eventuelt strømbrudd eller lignende.

 

Alle renseanlegg må leveres med prøvekum for prøvetaking. Våre prøvekummer er utformet slik at hele kummens innhold blir byttet ut etter hver rensesyklus, og slik at kummen inneholder nok vann til gode laboratorieanalyser.

STYRESKAP

Utendørsmonterte styreskap for våre store renseanlegg leveres i høykvalitetsstål, og leveres i to ulike størrelser.

SE LINK: https://en.klaro.eu/plants-for-up-to-750-m3d/components/switch-cabinet-types.html

 

Uteskap modell 4 (7 – 28,5 m³/d)

 

Dimensjon: 120 x 111 x 80 cm (W x H x D)

Vektt: 140 kg

Materiale: pulverlakkert stål, 1.5 mm tykkelse

Uteskap modell 5 (28,5 – 71,5 m³/d)

Størrelse: 206 x 110 x 90 cm (WxHxD)

Vekt: 300 kg

Materiale: pulverlakkert stål, 1.5 mm tykkelse

Alternativt kan vi også levere de samme tekniske komponentene for montering innendørs i teknisk rom. Dette kan være kostnadsbesparende, og fungerer godt så lenge rommet er godt ventilert, er støvfritt og stort nok til å ikke bli overopphetet av kompressoren. Ta kontakt for mer informasjon om muligheter.

Styreskapets komponenter

 1. Styreskap med hovedstrømsbryter
 2. Kompressor drifter de fleste av renseanleggets funksjoner
 3. Ventilblokk for luftfordeling
 4. Ekstern alarm. Dette er ekstrautstyr, og kan være både blinkende eller fast lys
 5. Hellende tak slik at regnvann dreneres bort
 6. Løftekrok for heising. Denne fjernes når anlegget er igangsatt
 7. Doble stikkontakter
 8. Kjølevifte
 9. GSM-enhet for fjernstyring eller varsling
 10. Låsesylinder
 11. Doseringspumpe for fosforfellingsmiddel
 12. Plate som kan fjernes for å få tilgang til skapets underside
 13. Innførsel for luftslanger, kjemikalieslanger og annet fra trekkerør til tank
 14. Lydisolasjon
 15. Pakning som sikrer skapet mot vanninntrekning

RELATERTE PRODUKTER

Her kommer det en oversikt over relaterte produkter.

STORE RENSEANLEGG: