SLAMAVSKILLER

Septiktanker en enkel renseløsning som krever lite areal, er rimelig å etablere og har minimalt behov for tilsyn og kontroll. Denne renseløsning passer for husholdninger og fritidsboliger som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet, og hvor kravene til rensegrad ikke er like strenge som der det kreves minirenseanlegg.

Slamavskilleren (septiktanken) er en prefabrikkert tankenhet som har som primæroppgave å holde flyteslam og faste partikler (sedimenterbart slam) tilbake fra avløpsvannet. Det betyr at fast stoff blir liggende igjen i tanken, mens den flytende væsken føres videre til naturen enten via direkte utslipp eller til infiltrasjon. Septiktanker må med jevne mellomrom tømmes for å unngå at renseeffekten svekkes. Tømming av septiktank utføres av en septikbil eller slamsuger.

Vi i Klaro kan levere septiktanker i både plast og glassfiber, og dimensjonerer tankene etter ditt behov. Tankene har som regel tre kamre som skille de forskjellige væskene og faste partikler adskilt. Dimensjonering utføres etter beregning av personer eller tilslutte enheter, type anlegg, tømmehyppighet m.m. En slamavskiller fra Klaro dimensjoneres som standard for 2 års slamlagringsvolum.

TEKNISK INFORMASJON

Ved dimensjonering av slamavskillere skal vannvolum (V) og slamvolum (S) beregnes. De viktigste faktorene for valg av riktig tankstørrelse (våtvolum) er:

  • Type anlegg
  • Beregnet antall personer eller enheter tilsluttet (PE)*
  • Krav til minimum oppholdstid av avløpsvannet
  • Krav til tømmehyppighet

* PE = personekvivalenter = gjennomsnittlig utslipp fra et menneske

RELATERTE PRODUKTER

SEPTIKKTANKER/SLAMAVSKILLERE