MINIRENSEANLEGG

Minirenseanlegg fra Klaro er konstruert for effektiv rensing av avløpsvann fra hus og hytter. Renseanlegget er enkel i sin tekniske oppbygning og installeres med kun plug and play kabler og kontakter. Det er lett å tilpasse løsninger til individuelle behov, da våre minirenseanlegg leveres i tanker av glassfiber, plast eller betong for å sikre at våre kunders ønske, mål og behov blir sett. Våre tanker er levert av anerkjente produsenter, gjennomgår grundig testing og holder høy kvalitet for å sikre driftsikkerhet og levetid. 

 • Minirenseanlegg passer for 5-50 PE.
 • Ingen bevegelige deler, pumper eller elektriske komponenter i avløpsvannet.
 • All elektronikk er samlet i styreskapet, som sikrer optimal driftsikkerhet.
 • Leveres med «plug and play» kabler og kontakter.
 • Følger internasjonale standarder (CE-merket).
 • Fungerer etter den grundig testede fullbiologiske SBR-metoden
 • Innehar alle norske godkjenninger for bruk ved helårsbolig og fritidsbolig

VÅRE ULIKE VARIANTER AV MINIRENSEANLEGG

Vår SBR-teknologi gjør at rensing av avløpsvann fungerer uavhengig av tankens materiale eller utforming.

Klaro er opptatt av å levere gode løsninger av renseanlegg tilpasset kundenes ønske og behov. Vi har derfor et stort tilbud av tanker til renseanlegg slik at en optimal løsning kan tilbys. Vi kjøper kun tanker fra de beste leverandørene, og kan derfor tilby standardiserte løsninger i både glassfiber, betong, og plast.

BETONG

Betongtanker fra Klaro har lav oppdrift, noe som gjør dem spesielt egnet for installasjon i områder med høy grunnvannstand. Et minirenseanlegg i betong et også enkelt å installere i kjøresterk utgave for trafikklast, enten personbil eller tyngre kjøretøyer. 

GLASSFIBER

Våre glassfibertanker er norskproduserte, og er vårt mest solgte produkt. Klaros renseanlegg i glassfiber har store slamlagre, lang levetid og lave transportkostnader. 

PLAST

Vi leverer rotasjonsstøpte plasttanker i både polypropylen (PP) og polyetylen (PE) fra dyktige internasjonale produsenter. Klaro leverer miljøvennlige alternativ av plasttanker, laget i resirkulert plast. 

HVORDAN VIRKER SBR-RENSING AV AVLØPSVANN?

Våre minirenseanlegg består av to kammer, hvor det første kammeret fungerer som slamlager og buffer, mens det andre kammeret er rensekammer, og inneholder aktivt slam og fosforfellingsmiddel. Renseprosessen er syklusbasert, og svært kostnadseffektiv.

Vi har levert denne teknologien siden 2001, og har gjennom tusenvis av leveranser stadig forbedret løsningene våre, til vi nå sitter igjen med det vi mener er markedets beste minirenseanlegg. De store fordelene med vår SBR-teknologi er at den er svært robust, fleksibel, og enkel å montere tilleggsmoduler på.

FØRSTE KAMMER

Slamlager og buffer

 • Lagrer primær- og sekundærslam
 • Holder tilbake sedementerbare og flytende partikler
 • Stor bufferkapasitet sikrer jevn kvalitet på det rensede vannet

ANDRE KAMMER

Rensekammer

 • Biologisk rensing med aktivt slam
 • Tilsetting av fosforfellingsmiddel
 • Nitrifikasjon og denitrifikasjon

FYLLING

Ubehandlet avløpsvann blir midlertidig lagret i anleggets første kammer, før trykkluft fra styreskapet løfter væsken over i rentekammeret. Dette sikrer at kun væske blir transportert videre i renseprosessen, og man unngår slamflukt. Anlegget regulerer vannstanden automatisk uten behov for sårbare nivåfølere i avløpsvannet.

LUFTING

I rensekammeret luftes og blandes avløpsvannet med membranluftere montert i tankens bunn. Denne prosessen drives av styreskapets kompressor, og muliggjør den biologiske rensingen av avløpsvannet. God miksing sikrer at hele volumet væske renses i denne syklusen, og fosforfellingsmiddel blandes inn.

SEDIMENTERING

Sedimentering er anleggets hvilefase uten drift. Her vil det aktive slammet gjennom gravitasjon i rensekammeret legge seg på bunnen, og ferdig renset vann vil naturlig stige til overflaten.

UTPUMPING OG RETUR AV SLAMOVERSKUDD

Det ferdig rensede vannet blir pumpet/blåst ut av anlegget, og en spesialdesignet vannlås eliminerer faren for at slam blir med det rensede vannet ut til resipienten.

Overskudd av aktivt slam i rensekammeret sirkuleres tilbake til anleggets første kammer.

BESKRIVELSE

Klaro minirenseanlegg er et SBR-anlegg. Dette innebærer at anlegget opererer satsvis slik at samme mengde vann behandles i reaktortanken for hver syklus. Inngående avløpsvann renner inn i et mottakskammer der sedimenterbare partikler vil avsettes som primærslam.

Forbehandlet avløpsvann pumpes så ved hjelp av luftdrevne heverter videre over i bioreaktoren for biologisk rensing. I hver luftesekvens tilsettes et fellingskjemikalium for fosforfelling. Etter en sedimenteringsfase pumpes renset avløpsvann ved hjelp av luftdrevne heverter til anleggets utløpsrør, via en innebygget prøvekum. Overskuddsslam fra bioreaktoren vil bli pumpet tilbake til anleggets mottakskammer som også fungerer som slamlager.

STYRESKAP

PUMPESTASJONER

INFILTRASJONSANLEGG

SLAMTØRKE

FOSFORFELLING

I Norge har man strenge krav til utslippsverdier av fosfor i det rensede avløpsvannet. Våre minirenseanlegg er som standard av typen som kalles biologisk/kjemisk renseanlegg, som betyr at det foregår både biologiske renseprosesser, og kjemiske renseprosesser. Den biologiske rensingen skjer ved at aktivt slam bestående av bakterier nyttiggjør seg av næringsstoffer i avløpsvannet, og disse prosessene fjerner mesteparten av fosforet i avløpsvannet. Resterende reduksjon av fosfor skjer gjennom kjemisk felling.

En kjemikaliedoseringspumpe i anleggets styreskap doserer fosforfellingsmiddel i anleggets rensekammer. Fellingsmiddelet binder seg til løst fosfor i avløpsvannet, og felles til tankens bunn sammen med overskuddsslammet. Avhengig av anleggets størrelse velges det ulike størrelser kjemikaliepumper.

Ortofosfatverdier måles på service, noe som gir gode svar på hvor god fosforrensingen i anlegget er.

ETTERPOLERING / HYGENISERING

Godkjenningsordningen NS12566-3 tilsier at alle minirensanlegg skal ha renseffekt på 90% fjerning av organisk materiale, BOF5 og 90% fjerning av fosfor. Godkjenningsordningen inneholder ingen krav til bakteriereduksjon, men i de tilfellene hvor kommunene krever at det skal tas spesielle hensyn til resipienter som badevann, drikkevann og sårbar natur kan de sette strengere rensekrav.

Klaro kan levere ulike løsninger for etterpolering og hygenisering av det behandlere avløpsvannet, som installeres mellom minirenseanlegget og utslippspunktet.

TREKAMREDE LØSNINGER

For anleggene «5 PE GRP 3» og «10 PE GRP 3» (beregnet for henholdsvis 1 og 2 boliger/hytter) finnes det egne versjoner av anleggene med et ekstra kammer hvor det rensede avløpsvannet behandles i et vannmettet filter for ytterligere fjerning av bakterier og restorganisk stoff, samt fosfor. I tillegg begrenser løsningen gjengroing av etterfølgende utslippsgrøfter.

KLORERING

Etterpolering med klor er et godt alternativ for deg som trenger å hygenisere/etterpolere det ferdig rensede avløpsvannet før det føres til resipienten. Kloreringstanken monteres etter det vanlige renseanlegget, og doseringen av klor vil være mengdeproposjonal etter husets vannforbruk. Våre romslig dimensjonerte kontakttanker vil sikre god og effektiv rensing med en skånsom mengde kjemikalier.

FILTERBASERT ETTERPOLERING

Her er det en tank etter renseanlegget som fylles delvis med filtralite og/eller leca, hvor vannet «sprayes» over filtermediet med en dyse. Pumpen rengjøres og vedlikeholdes som en del av vår serviceavtale.  Tanken med filtermasse tilpasses størrelsesmessig etter hvor mange boliger som er tilknyttet anlegget.

GALLERI AV RENSEANLEGG: