Vi har tidligere skrevet om et 100 PE renseanlegg vi har montert hos Telemark Panorama sitt hyttefelt i Nissedal, Telemark. Dette anlegget var vi så heldige å nylig utvide med ytterligere 100 PE, slik at anlegget nå er dimensjonert for 200 PE / 40 hytter.

Det eksisterende renseanlegget bestod av tre betongtanker, og et utendørsmontert styreskap. Komponentene i styreskapet ble byttet ut for å imøtekomme det økte tankvolumet, og det ble satt ned en 40 m3 glassfibertank ved siden av de eksisterende tankene.

De eksisterende tankene fungerer nå som slam og bufferlager, og den nye tanken fungerer som rensebasseng. Det ble også satt ned en ny lagringstank for fosforfellingsmidler, og etablert ny slamsikringskum.

Denne typen ombygging er mulig fordi vår teknologi for rensing av avløpsvann er svært enkel, men også veldig fleksibel. Ved å bygge ut renseanleggets kapasitet gradvis forhindrer man at utbygger av hyttefelt, boligfelt eller andre bruksområder må ta unødvendig store økonomiske risikoer og bygge et renseanlegg som er mye større enn de trenger i de første driftsårene.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og rådgiving!

Alle renseanlegg fra Klaro baserer seg på SBR-teknologi. Dette innebærer at anlegget opererer satsvis slik at samme mengde vann behandles i reaktortanken for hver syklus renseanlegget kjører. 

  • Innkommende avløpsvann fra brukerne renner inn i et mottakskammer der sedimenterbare partikler vil avsettes som primærslam. 
  • Forbehandlet avløpsvann pumpes så ved hjelp av luftdrevne heverter videre over i bioreaktoren for biologisk og kjemisk rensing.
  • I hver luftesekvens tilsettes et fellingskjemikalium for fosforfelling. 
  • Etter en sedimenteringsfase pumpes renset avløpsvann ved hjelp av luftdrevne heverter til anleggets utløpsrør, via en innebygget prøvekum. 
  • Overskuddsslam fra bioreaktoren vil bli pumpet tilbake til anleggets mottakskammer som også fungerer som slamlager.