Mange bor i dag i boliger med gamle avløpsløsninger av forskjellig grad, enten det er direkte utslipp av kloakk til fjord eller elv, eller septiktanker og slamavskillere med eventuell infiltrasjon i etterkant. Flere og flere kommuner vil fremover pålegge boliger med slike eldre løsninger å gjøre noe for å redusere sine utslipp.

Det er kommunen som lokal forurensningsmyndighet avgjør hvilke områder som skal ryddes opp i, og hvilke frister for utbedring som hjelper. Vi i Klaro kan bistå ved valg av avløpsløsning, men det er opp til kommunen å godkjenne løsningene, etter søknad om utslippstillatelse fra en ansvarlig søker.

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000 legger rammene for forvaltningen av vannressurser. Vanndirektivet er innlemmet i EØS-avtalen, og dermed forpliktende også for Norge og er implementert i norsk rett fra 1. januar 2007 ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften).

Vannforskriften omfatter innsjøer, elver, brakkvann, kystvann og grunnvann. Formålet er å beskytte og forbedre miljøtilstanden i disse vannforekomstene. Staten har forpliktet Norge til å følge opp arbeidet som skal gjennomføres med nedbørsfeltene som viktigste enhet. Vannforskriften deler landet i vannregioner, med én fylkeskommune som vannregionmyndighet i hver vannregion.

Dersom kommunen ser det hensiktsmessig å koble deg på offentlig avløpsledning vil de oftest pålegge dette. Dersom dette ikke er mulig må du se etter egne løsninger, eller gå sammen med naboer om en felles løsning. Prosessen videre er ofte:

  1. Kartlegg hvilke krav kommunen stiller til rensing på eiendommen din
  2. Kontakt et firma som kan stå som ansvarlig søker for deg dersom du kjenner et firma, eller kontakt oss for bistand
  3. Avgjør sammen med den ansvarlige søkeren hvilken kapasitet du trenger for minirenseanlegget ditt
  4. Innhent pristilbud på gravearbeid, rørlegging og elektriske arbeider.
  5. Kontakt Klaro for valg av tanktype og pristilbud
  6. Motta godkjent utslippstillatelse fra kommune
  7. Få minirenseanlegget levert og gravd ned
  8. En montør kommer for å ferdigstille og igangsette ditt nye minirenseanlegg
  9. Montøren sender inn oppstartsmelding til kommunen, og den ansvarlige søkeren sender inn søknad om ferdigattest
Entreprenør graver ned mini renseanlegg