Kjøkkenavfallskvern er en innretning som installeres på avløpsrøret fra vasken i kjøkkenbenken, og som benyttes til å kverne opp matrester og annet organisk avfall. Etter kverning blandes materialet med det øvrige avløpsvannet og føres videre med avløpssystemet til renseanlegget.

Minirenseanlegg er dimensjonert og konstruert for å rense gråvann fra vask, dusj, oppvaskemaskiner og vaskemaskiner, i tillegg til sortvann/kloakk fra toalett. Fra disse kildene skal man minske utslippet av fosfor, nitrogen, suspendert stoff og biologisk materiale. Påslipp av kvernet matavfall til et minirenseanlegg vil medføre en markant økning i det innkommende biologiske materialet, noe som vil føre til en overbelastning for anlegget. Dette igjen vil føre til svakere renseresultater, og en stor oppbygging av slam i anlegget.

Den samme overbelastningen vil kommunale renseanlegg også oppleve. Bruk av kjøkkenavfallskverner fører til økt tilførsel av forurensninger til ledningsanlegg og renseanlegg, kan øke driftsutgiftene, og vil dessuten medføre økt forurensning hvis avløpsanleggene ikke har kapasitet til å håndtere den økte forurensningsmengden. Mange steder er derfor kjøkkenavfallskverner heller ikke tillatt på kommunale renseanlegg.